General Terms and Conditions (GTC)


A PS-ViaPrime Hungária KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETTnyarikonyhapaks.hu webáruházÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATAFOGALMAK:Eladó: PS-ViaPrime Hungária KFTMegrendelő:nyarikonyhapaks.hu által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az ásványkarkötők és kiegészítők vevője.Weboldal: ET-Solution által karbantartott és üzemeltetett nyarikonyhapaks.hu elérési cím alatt található weboldal.Termék(ek): A Weboldalon található  ételek és italok.Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényKormányrendelet: A vevő és a webshop közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetéseNév: PS-ViaPrime Hungária KFTSzékhely: 7030 Paks Tolnai út 2Adóigazgatási szám: 14214110-2-17E-mail elérhetőség: rendeles@nyarikonyhapaks.huTelefon: +36302677605

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között ásványkarkötők és kiegészítői termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére terjed. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.3.2 A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd  átutalással, vagy utánvéttel a futárnál tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben vagy telefonon értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen, mely apró részletekben, dekorációban eltérhet a fényképen láthatótól.3.6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyedi íz, forma,plusz kiegészítők, ). Ezekre vonatkozó reklamációt, Eladónak nem áll módjában elfogadni.3.7. Az online megrendelés "Megjegyzés" rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.A szerződés létrejötteAz Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "megveszem", "fizetés" gombok, és a személyes adatok megadása után a "Rendelés megerősítése!" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.Az árajánlat és a szolgáltatás díja5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
A megbízástól való elállás6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra nem jogosult.6.2 Egyéb kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag - minimum 24 órával - a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.A megbízás teljesítése és a fizetés7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő helyszíni fizetéssel egyenlíti ki annak ellenértékét.7.2.Előre utalásra nincs lehetőség.7.3 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. 7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et az átvételkor az eladó jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.Minőségi kifogás és szavatosság8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.8.3 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.8.4 Az termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Kártérítési felelősség9.2 Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.9.3 Az Eladó kizárja felelősségét a kakötőhöz rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.AdatvédelemAz Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.

Záró rendelkezések11.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.11.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit